Deski Genel Müdürü
 
  Genel Müdür'ün Özgeçmişi
  Genel Müdür'ün Akademik Özgeçmişi ve Eserleri
  Genel Müdür'ün Mesajı
  Foto Galeri
  Video Galeri
  Genel Müdür'e Mesaj
Online İşlemler
Sık Kullanılanlar
Sayfa Tarihi : 10.11.2014 15:26:00      Sayfa 10031 kez okundu.
Genel Müdür'ün Akademik Özgeçmişi ve Eserleri
Doç. Dr. Mahmud GÜNGÖR

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER

Adı Soyadı: Mahmud GÜNGÖR

Doğum Yılı: 1959

Öğrenim Durumu:

  

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans-1

Matematik Bölümü

Anadolu Üniversitesi

1983

Lisans-2

İnşaat Mühendisliği

Akdeniz Üniversitesi

1985

Y. Lisans

 Hidrolik

Selçuk Üniversitesi

1989

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Hidrolik

Yıldız Üniversitesi

1997

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

GÜNGÖR, M., “Bağlama Altındaki Sızmadan Dolayı Meydana Gelen Potansiyel ve Hız Dağılımı”, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 1989.

 

ÖZET

            Bu çalışmada bağlama altındaki sızmadan dolayı meydana gelen potansiyel ve hız dağılımları incelenmiştir.

            Çalışmada sonlu elemanlar metodu kullanılmış ve sonuçlar bilgisayar yardımıyla elde edilmiştir. İncelenen modeller değiştirilerek çeşitli alternatiflerde meydana gelen potansiyel ve hız dağılımları hesaplanmıştır. Elde edilen bu dağılım, tablolar halinde verilmiştir.

            Alternatif çözümler arasında mukayese yapılmış, permabilite katsayısı küçüldükçe hızların azaldığı,su yükü artırılınca hızların ve potansiyellerin arttığı;ayrıca,yer altı sularında hızlar küçük mertebelerde olsa da palplanşların altlarında geçirimli zemin tabakası azaldığından,hızların büyüyerek süreklilik şartını sağladığı gözlenmiş,palplanslarla da akım çizgilerinin bağlamadan uzaklaştığı tesbit edilmiştir.

 

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Halil ÜRÜN

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

GÜNGÖR, M., “Akarsu Kıvrımlarına Yerleştirilen Köprü Kenar Ayakları Etrafında Meydana Gelen Yerel Oyulma Derinliğinin Araştırılması”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1997.

ÖZET

            Akarsular üzerine inşa edilen köprülerin yıkılma sebepleri, ayakları etrafında meydana gelen yerel oyulmalar sonucu stabilitelerini kaybetmeleridir. Bu açıdan yerel oyulmaların tesbiti, köprülerin projelendirilmelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bugüne kadar bu konuda pek çok araştırma yapılmış, fakat kesin bir sonuç elde edilememiştir.

Çünkü doğrusal eksenli kanallarda yapılan çalışmalarda bile etkili parametre sayısı oldukça fazladır. Bu çalışmada sırasıyla şu işlemler yapılmıştır.

 

  Doğrusal kanala yerleştirilen ayaklar etrafında meydana gelen yerel oyulmalar incelenmiş ve sonuçların daha önceki çalışmalarla uyum içinde olduğu görülmüştür. Kıvrım taban topoğrafyası çıkarılarak, sekonder akımın genel oyulmaya etkisi incelenmiştir. Ayrıca, akımdan dolayı oluşan taban topoğrafyasıyla yerel oyulmalar arasında çok yakın bir benzerlik olduğu tesbit edilmiştir. Kanal kıvrımında atak açılarının oyulmaya etkisi incelenerek, atak açısı çarpım katsayıları elde edilmiştir. Kıvrımdaki oyulma derinliklerini bulmak için, doğrusal kanalda elde edilen oyulma derinliklerini, atak açısı çarpım katsayısıyla çarpmak yeterlidir. Elde edilen rölatif oyulma derinliklerinin, diğer parametrelere göre daha etkin oldukları düşünülen, ayağın akıma dik genişliği, atak açısı ve kıvrım merkez açılarıyla ilişkisi araştırılmıştır.

   

  Sonuç olarak;

   

  ·         Doğrusal kanalda kenara yerleştirilen ayaklardaki oyulma derinliklerinin, akım eksenine yerleştirilen ayaklardaki oyulma derinliklerinden, ayağın narinlik sayısına göre, dikdörtgen ayaklarda %29,oblonik ayaklarda %20 kadar daha büyük çıktığı belirlenmiştir.

  ·         Doğrusal kanalda atak açıları (α ≤ 60º) olduğunda; dikdörtgen ayaklarda, narinlik sayısı arttıkça rölatif oyulma azalmakta, atak açıları (α > 60º) olduğunda ise, narinlik sayısının rölatif oyulmaya etkisi ihmal edilebilir seviyede olmaktadır.

  ·         Tüm kanal boyunca kenar ayaklarda, narinlik sayısı n ≤ 2 olduğunda maksimum rölatif oyulma derinliği elde edilmekte, n > 2 olduğunda ise, rölatif oyulma derinlikleri akım eksenindeki kadar olmaktadır. Buna cidar etkisinin sebep olduğu düşünülmektedir.

  ·         Pratik çözümlerde kıvrımlı kanalda merkez açısı θ > 60º için doğrusal kanal ekseninde elde edilen rölatif oyulma derinliklerinin, kıvrımın dış kenarındaki dikdörtgen ayaklarda 1.3,oblonik ayaklarda 1.25 ile, akım ekseninde her iki ayak tipi için de ~ 1.0 ile, kıvrımın iç kenarında ise, dikdörtgen ayaklarda 0.8 ile, oblonik ayaklarda 0.77 ile, cidar etkisinin olduğu bölgelerde de;dikdörtgen ayaklarda 1.50 ile,oblonik ayaklarda 1.40 çarpmak gerekmektedir.

   

  Tez Danışmanı: Prof.Dr. Sabahattin ÜÇ

   

   Görevler:


  Görev Unvanı

  Görev Yeri

  Yıl

  Ar.Gör.

  Denizli Mühendislik Fakültesi Dokuz Eylül  Üniversitesi

  1986-1992

  Ar.Gör.

  Mühendislik Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

  1992-1997

  Dr.Ar.Gör.  

   Mühendislik Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

  1997-1998

  Yrd.Doç. Dr.

   Mühendislik Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

  1998-2013

  Doç. Dr.

  Mühendislik Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

  2013-…

   

   Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

  1.      M. Fırat, Yapay Sinir Ağları İle Köprü Ayakları Etrafında Meydana Gelen Maksimum Oyulma Derinliğinin Hesabı, 2002.

   

  2.      S. B. Keskin, Toprak Dolgu Barajların Gövdesindeki ve Altındaki Sızma Olayının İki Boyutlu Matematik Modellemesi, 2005.

   

  3.      O. Öcal, Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Havzalarda Akış – Katı Madde İlişkisinin Belirlenmesi, 2007

  Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

  1.      M. Fırat, Sinirsel Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Havza Modellemesi, 2007.

  Projelerde Yaptığı Görevler :

  1. Pamukkale'yi koruma ve Geliştirme Projesi, Sıcak su iletim hattı ve atıksu deşarj  hattı projesi müellifliği, ugulama danışmanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına imalat kontrollüğü görevi.

  2. Denizli Belediyesi adına Proje Yürütücülüğü, Municipal Support to Municipalities,   Promotion of the Civil Society Dialogue Between Europe and Turkey:  Towns and Municipalities Grant Scheme, Central Finance and Contracts Unit (CFCU), TR0604.01-01/017, Mayıs 2008- Kasım 2009.

  3. TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi Danışmanlğı, Bulanık C-Ortalamalar Yöntemi ile Türkiye Havzalarının Sınıflandırılması, Homojen Hidrolojik Havzaların Belirlenmesi ve Bölgesel Frekans Analizi,  107Y318 (2008–2011).

  4. Denizli Belediyesi adına Poje Ortaklığı, Preventive Maintenance for Water Utility Networks (PM4WAT). Research Academic Computer Technlogy Institute, 502419-LLP-1-2009-GR-LEONARDO-LMP, 2009-devam ediyor.

   

  İdari Görevler :

  1. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilci Üyeliği,Yardımcı Doçent Temsilciliği, (2005- 2008 dönemi)

  2. İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2006 Dönemi)

  3. İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Genel Merkez Delegeliği, (2006-2010, ardışık 2 dönem)

  4. Denizli Belediyesi Altyapı Danışmanlığı (Eylül 2007-Mart2008)

  5. Denizli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı (Su ve Kanalizasyon ve Fen İşlerinden sorumlu) 03.03.2008’den beri devam ediyor.

  6. Güney Ege Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma ve Mali Destek Programı Değerlendirme Komitesi Üyeliği

  7. Denizli İl Merkezi Yanderelerinin Taşkınlardan Korunmasına Yönelik Alınacak Tedbirlerle İlgili Komisyon Üyeliği

  8.  Pamukkale Üniversitesi  Öğrenci Topluluklarından  "Aksiyoni Öğrenci Topluluğu" Danışmanlığı

  9. Türkiye AB’ye katılım öncesi mali yardım programı dahilinde yürütülen Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi  “Şehirler ve Belediyeler 2007 Yılı Hibe Programı” kapsamında Denizli Belediyesi adına yetkili temsilci.

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  İnşaat Mühendisleri Odası

  Su Vakfı

  ENVER Yönetim Kurulu Üyesi

  Ödüller :

  Uluslar arası Ödül:

   “M. Firat, M. Güngör, River flow estimation using adaptive neuro fuzzy inference system, Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 75, pp. 87-96”. başlıklı makale 'The International Association for Mathematics and Computers in Simulation, IMACS Administration' tarafindan 2007 yılının en basarili dördüncü makalesi seçilmiş ve ödüle layık görülmüştür.

  Ulusal Ödül:

       Danışmanı olduğum “Fırat, M. Sinirsel Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Havza Modellemesi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim dalı, 2007". başlıklı doktora tezi BARAJ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ tarafından açılan yarışmada başarılı bulunarak ödüle layık görülmüştür.

   

  Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

   

  1998-2008 yılları arasında dersi sürekli verdim. Ancak, 03.03.2008 tarihinden itibaren 38. madde ile Denizli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı yaptığımdan derslere giremedim.

   

  Akademik Yıl

  Dönem

  Dersin Adı

  Haftalık Saati

  Öğrenci Sayısı

  Teorik

  Uygulama

  2006-2007

  Güz

  Hidrolik-II

  4

  2

  100

  Dolgu Barajlar

  2

  0

  25

  Akarsu Hidroliği

  0

  3

  3

  İlkbahar

  Hidrolik-I

  4

  0

  80

  Ağırlık Barajlar

  2

  0

  25

  Baraj Planlama ve Tasarımı

  3

  0

  3

  2007-2008

  Güz

  Hidrolik-II

  4

  2

  115

  Dolgu Barajlar

  2

  0

  30

   

   

   

   

  ESERLER

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  A1. M. Firat, M. Gungor, "River Flow Estimation using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System", Mathematics and Computers in Simulation (ISI) , 87-96 pp., 2007 , DOI: 10.1016/j.matcom.2006.09.003.

  A2M. Firat, M. Gungor, "Hydrological Time-Series Modeling using Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System", Hydrological Processes (ISI) , 2122-2132 pp., 2008 , DOI: 10.1002/hyp.6812

  A3M. Fırat, M. Gungor, "Generalized Regression Neural Networks and Feed Forward Neural Networks for Prediction of Scour Depth around Bridge Piers", Advances in Engineering Software (ISI), 731–737 pp., 2009, DOI: 10.1016/j.advengsoft.2008.12.001

  A4M. Fırat, M. Gungor, "Reply to Comment on: Firat, M and Güngör M. 2008. Hydrological time-series modelling using an adaptive neuro-fuzzy inference system", Hydrological Processes (ISI) , 795 pp., 2009 , DOI: 10.1002/hyp.7220

  A5M. Firat, M. Gungor, "Monthly Total Sediment Forecasting Using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System", Stochastic Environmental Research & Risk Assessment (ISI) , 259-270 pp., 2010 , DOI: 10.1007/s00477-009-0315-1

  A6M. Firat, F. Dikbas, A. C. Koc, M. Gungor, "Missing Data Analysis and Homogeneity Test for Turkish Precipitation Series", Sadhana Vol. 35,Part 6, December 2010,pp. 1-14.,© İndian Academy of Sciences

  A7M. Güngör, S. Yıldız, E. Demirci, "Evaluation of efficiency analysis of waste water treatment plants and applications in Denizli", Desalination and Water Treatment (ISI) , Vol.26,185–193 pp., 2011, DOI: 10/5004/dwt.2011.2149

  A8.  F. Dikbas, M. Firat, A. C. Koc, M. Güngör, "Classification of Precipitation Series using Fuzzy Clustering Method", International Journal of Climatology (ISI) , Vol.32, Issue 10, 1596-1603 pp., 2012 , DOI: 10.1002/JOC.2350

  A9. M. Firat, F. Dikbas, A. C. Koc, M. Güngör, K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi” İMO Teknik Dergi (ISI) 2012, 6037-6050, Yazı 383

   

  A10. F. Dikbas, M. Firat, A. C. Koc, M. GüngörDefining Homogeneous Regions for Streamflow Processes in Turkey Using a K-Means Clustering Method”,  Arabian Journal for Science and Engineering, February 2013, DOI:10.1007/s13369-013-0542-0

   

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  B1. M. Fırat, M. Gungor, 5th GAP Engineering Congress (With International Participation) konferansı dahilinde "5th GAP Engineering Congress (With International Participation)" bildiri kitapçığındaki "Estimation of scour depth around circular bridge pier using Radial Basis Neural Network", 1129–1135 pp., Şanlı Urfa, Türkiye, April 2006

  B2. M. Gungor, M. Fırat, 5th GAP Engineering Congress (With International Participation) konferansı dahilinde "5th GAP Engineering Congress (With International Participation)" bildiri kitapçığındaki "The River Bed Topography in Meandering Streams and Effects of Its On Local Scour", 1180–1188 pp., Şanlı Urfa, Türkiye, April 2006

  B3.  M. Gungor, M. Fırat, Atak Açısının Doğrusal Akarsularda Dikdörtgen Kesitli Köprü Ayakları Etrafındaki Oyulma Derinliklerine Etkisi, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, 11-13 Ekim 2006

  B4. M. Fırat, M. Gungor, International Congress On River Basin Management konferansı dahilinde "International Congress On River Basin Management" bildiri kitapçığındaki "River Flow Estimation Using Feed Forward and Radial Basis Neural Networks Approaches", 599–611 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007

  B5. M. Fırat, M. Gungor, International Congress On River Basin Management konferansı dahilinde "International Congress On River Basin Management" bildiri kitapçığındaki "Sugeno Fuzzy Inference System for River Flow Estimation", 583–598 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007

  B6. M. Gungor, Ule2009 International Workshop on Urbanisation konferansı dahilinde "Ule2009 International Workshop on Urbanisation (Workshop 1)" bildiri kitapçığındaki "Building Inspection and Application in DENİZLİ", kitapçık basılmadı pp., Denizli, Türkiye, 28 September-01 October 2009

  B7. M. Gungor, Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment konferansı dahilinde "Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment (Workshop 1)" bildiri kitapçığındaki "Denizli Municipality City Planning Implementations", kitapçık basılmadı pp., Denizli, Türkiye, 28 September-01 October 2009

  B8. M. Gungor, Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment konferansı dahilinde "Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment (Workshop 1)" bildiri kitapçığındaki "Denizli Municipality Land Use Applications", kitapçık basılmadı pp., Denizli, Türkiye, 28 September-01 October 2009

  B9. M. Gungor, Ş. Vardar, Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment konferansı dahilinde "Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment (Workshop 2)" bildiri kitapçığındaki "Denizli Drinking Water Problems And Applications Carried Out", 239-246 pp., Denizli, Türkiye, 28 September-01 October 2009

  B10. M. Gungör, Ü. Cantürk, Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment konferansı dahilinde "Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment (Workshop 1)" bildiri kitapçığındaki "Pressure Management Strategy in Denizli", kitapçık basılmadı pp., Denizli, Türkiye, 28 September-01 October 2009

  B11. M. Gungor, İ. E. Demirci, S. Yıldız, Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment konferansı dahilinde "Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment (Workshop -II)" bildiri kitapçığındaki "Drying of Treatment Sludge By Thermal Methods", 342-346 pp., Denizli, Türkiye, 28 September-01 October 2009

  B12. M. Gungor, S. Yıldız, İ. E. Demirci, Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment konferansı dahilinde "Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment (Workshop-II)" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of Efficiency Analysis of Waste Water Treatment Plants And Denizli Example", 350-356 pp., Denizli, Türkiye, Environment 28 September-01 October 2009

  B13. M. Gungor, A. Büyür, İ. E. Demirci, Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment konferansı dahilinde "Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment (Workshop-II)" bildiri kitapçığındaki "Importance of Scada And Automation Systems Within Waste Water Treatment Plants", 346-350 pp., Denizli, Türkiye, 28 September-01 October 2009

  B14. M. Gökoğlan, M. Gungor, S. Tekdemir, Y. Beltekin, Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment konferansı dahilinde "Ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment (Workshop-II)" bildiri kitapçığındaki "Denizli Municipality Obtaining Electrical Energy from Methane Gas Formed in Sanitary Landfill Site", 336-342 pp., Denizli, Türkiye, Environment 28 September-01 October 2009

  B15. F. Dikbas, M. Firat, A. C. Koc, M. Gungor, 4th BALWOIS 2010 International Conference konferansı dahilinde "4th BALWOIS 2010 International Conference" bildiri kitapçığındaki "Homogeneity Test for Turkish Temperature Series", kitap henüz gelmedi pp., Ohrid, Macedonia, 25-29 May 2010

  B16. M. Firat, F. Dikbas, A. C. Koc, M. Gungor, 4th BALWOIS 2010 International Conference, Macedonia konferansı dahilinde "4th BALWOIS 2010 International Conference, Macedonia" bildiri kitapçığındaki "Estimation of Missing River Flows By Using Expectation Maximization Method", kitap henüz gelmedi pp., Ohrid, Macedonia, 25-29 May 2010

  B17. M. Gungor, İ. E. Demirci, S. Yıldız, International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium konferansı dahilinde "International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium" bildiri kitapçığındaki "Controling the Filamentous Bacteria Creating Problems in Activated Sludge Process of Domestic Waste Water Treatment Plants", Vol. 2,  911–918 pp., Konya, Türkiye, 26-28 October 2010

  B18. Tsakiris, G.; Vangelis, H.; Tigkas, D.; Stathaki, A.; Sofotasios, D.; Toprak, S.; Koc, A. C.; Gungor, M.; Kaya, M.; DeAngelis, E.; Iacovou, G., “Preventive Maintenance For Water Utilities”, VI International Symposium EWRA 2011, Water Engineering and Management in a Changing Environment, June 29 – July 2, 2011, Catania, Italy.

  B19.  S. Toprak, A. C. Koc, M. Gungor,  M. Kaya,  A. Stathaki,  “Application of a Training Project in Turkey on Preventive Maintenance of Water Utility Networks Against Earthquakes”, VI International symposium EWRA 2011, Water Engineering and manegement in a Changing Environment, June 29-July 2, 2011, Catania, Italy.

  B20. F. Çiner, M. Gungor, A. Büyür, E. Demirci,2011, “Importance of Municipal Waste Water Treatment Plants in Meeting the Increasing Energy Demand”, 1st German-Turkish Biogas Workshop, 19-20 Ekim 2011, İzmir.(Poster, abstract book)

        B21. F. Çiner, M. Güngör, A. Büyür, A. Akyürek, E. Demirci, 2012, “Methane Recovery in Municipal Wastewater Treatment Plants as a Source of Renewable Energy”, International Conference on Recycling and Reuse 2012 (R&R, 2012), 4-6 Haziran 2012, İstanbul. (Poster, proceeding book CD).

  B22. M. Güngör, M. Fırat, 2012 “Effects of Bridge Piers Located at Meandered Streams on Sediment Transportation and Local Scour”, International Conference Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, pp. 605, 14-16 November 2012, İstanbul, (abctract, Pocceeding book).

   

  C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

  C1. M. Gungor, Ş. Vardar, Ü. Cantürk, M. Öztürk, A. R. Mermut, A. Çelik, Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment (Drinking Water System, Izolation Zones And Pressure Management Strategy In Denizli), 41-60 pp., New Delhi-110 003, India, Daya Publishing House, 2011

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  D1. M. Güngör, "Toprak Barajlardaki Sızma Olayının Sonlu Elemanlar Modeli", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi , 33-38 pp., 1995.

  D2. M. Fırat, M. Güngör, "Askı Maddesi Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi", Mühendisleri Odası Teknik Dergisi , 3267-3282 pp., 2004

  D3. M. Güngör, M. Fırat, "Akarsu Kıvrımlarında Meydana Gelen Taban Topoğrafyası ve Yerel Oyulma ile İlişkisi", Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi , 1-6 pp., 2006

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  E1. M. Güngör, 1.Ulusal Inşaat ve Çevre Sempozyumu konferansı dahilinde "I.Ulusal Inşaat ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Geçirimli Zeminlerde Sızma Problemlerinin Sonlu Elemanlar Metodu Ile Çözümü", 339-349 pp., Manisa, Türkiye, Eylül 1994

  E2.  A. Şimşek, B. Küçük, M. Güngör, III.Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu konferansı dahilinde ".." bildiri kitapçığındaki "Babadağ Ilçesindeki Yapı Hasarlarına Zemin ve Yeraltı Suyu Etkisinin Incelenmesi", .. pp., Balıkesir, Türkiye, Nisan 1995

  E3. M. Güngör, S. Üç, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, GAP II. Mühedislik Kongresi konferansı dahilinde "GAP II. Mühedislik Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Doğrusal Eksenli Akarsularda Yerel Oyulma Derinliği İle Köprü Ayağı Genişliğinin İlişkisi", 151-158 pp., Şanlıurfa, Türkiye, Mayıs 1998

  E4.  Y. Özpınar, T. Koralay, M. Güngör, I.Babadağ Sempozyumu Tarihte ve Günümüzde Babadağ konferansı dahilinde "Pamukkale Üniversitesi, I.Babadağ Sempozyumu Tarihte ve Günümüzde Babadağ Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Babadağ ve Yakın Çevresindeki Jeolojik Yapının Erozyona Etkisi", 96-116 pp., Denizli, Turkey, 1999

  E5. Ş. Civelek, M. Güngör, Ş. Ceran, I.Babadağ Sempozyumu Tarihte ve Günümüzde Babadağ konferansı dahilinde "Pamukkale Üniversitesi, I.Babadağ Sempozyumu Tarihte ve Günümüzde Babadağ Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Babadağ Ilçesinin Eğitim ve Öğretim Durumu", 248-260 pp., Denizli, Türkiye, 1999

  E6. A. Kırmacı, M. Güngör, III. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu konferansı dahilinde "III. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yerel Yönetimler ve İller Bankası", 16-23 pp., Eskişehir, Türkiye, 2001

  E7. M. Güngör, A. Kırmacı, III. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu konferansı dahilinde "III. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kent Bilgi Sisteminin Yönetimde Kullanılması", 47-53 pp., Eskişehir, Turkiye, 2001

  E8. M. Güngör, A. Kırmacı, III. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu konferansı dahilinde "III. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yeraltı Sularının İçmesuyu Olarak Kullanımı ve Denizli Örneği", 263-273, Eskişehir, Türkiye, 2001

  E9. M. Güngör, M. Fırat, 1. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi konferansı dahilinde "1. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Geliştirilmesi", 373-379 pp., Denizli, Türkiye, 2003

  E10. M. Fırat, M. Güngör, I. Su Mühendisliği Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Su Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kemer Barajların Statik ve Dinamik Yükler Altındaki Davranışlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi", .. pp., İzmir, Türkiye, 2004

  E11. M. Fırat, M. Güngör, II. Su Mühendisliği Sempozyumu konferansı dahilinde "II. Su Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı ," bildiri kitapçığındaki "Radial Tabanlı Sinir Ağları ile Katı Madde Miktarının Tahmini", 682-693 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2005  

  E12. M. Güngör, M. Fırat, 1. Taşkın Sempozyumu konferansı dahilinde "1. Taşkın Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de Taşkın Afetleri ve Denizli Örneği", 107-115 pp., Ankara, Türkiye, 2006

  E13. S. B. Keskin, M. Güngör, M. Fırat, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu konferansı dahilinde "Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Bağlama Altında Sızmadan Dolayı Meydana Gelen Potansiyel Dağılımına Su Yükü, Zemin Türü, Palplanş ve Memba Blanketi Etkisi", 191-201 pp., Denizli, Türkiye, 2006

  E14. M. Güngör, M. Fırat, Prof. Dr. Sabahattin ÜÇ Anısına Su Mühendisliği Konferansı konferansı dahilinde ".." bildiri kitapçığındaki "Doğrusal Kanallarda Dikdörtgen Kesitli Köprü Kenar Ayakları Etrafında Meydana Gelen Oyulma Derinliklerinin Tespiti için Deneysel Bir Çalışma", .. pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2007

  E15. S. B. Keskin, M. Güngör, M. Fırat, III.Su Mühendisliği Sempozyumu konferansı dahilinde "III.Su Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Toprak Dolgu Baraj Gövdesinde Meydana Gelen Sızmanın İncelenmesi.", 281-291 pp., İzmir, Türkiye, 2007

  E16. M. Güngör, Ş. Vardar, Denizli Kent Sempozyumu konferansı dahilinde "Denizli Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Denizli'nin Su Sorunları ve Çözüm Önerileri", ... pp., Denizli, Türkiye, Mayıs 2008

  E17. M. Güngör, N. Dayanır, A. T. Bezmez, Denizli Kent Sempozyumu konferansı dahilinde "Denizli Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yapı Denetim ve Denizli'deki Uygulamalar", .. pp., Denizli, Türkiye, Mayıs 2008

  E18. M. Güngör, G. P. Ağırbaş, Ç. S. Çizmecioğlu, R. Şahin, S. Tekdemir, İnsan ve Çevre Sorunları'08 Sempozyumu konferansı dahilinde "İnsan ve Çevre Sorunları'08 Sempozyumu," bildiri kitapçığındaki "Kardeş Şehir İlişkileri ve AB ile Uyumlu Kent Yönetimine Etkileri, Kent Yönetimi,", Kitap basılmadı pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2008

  E19. M. Güngör, M. Ünal, S. S. Durduran, Ç. S. Çukurluoğlu, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi konferansı dahilinde " TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi" bildiri kitapçığındaki “Denizli Kent Bilgi Sistemi (DENBİS) Oluşturma Çalışmaları", kitap basılmadı pp., İzmir, Türkiye, Kasım 2009

  E20. M. Güngör, M. Fırat, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES 2006) konferansı dahilinde "VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES 2006) Bidiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’nin Enerji Potansiyeli ve Hidroelektrik Enerjinin Önemi", 594-604 pp., Isparta, Türkiye, 2006

  E.21. A.C. Koc, , M. Firat, , F. Dikbas,., M. Güngör, , VI. Ulusal Hidroloji Kongresi konferansı dahilinde "VI. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Ktabı, Pamukkale Üniversitesi," bildiri kitapçığındaki "Türkiye'deki Yağış Serileri İçin Homojenlik Testleri", 22 - 24 Eylül 2010, pp. 339-348, Denizli, Türkiye.

  E22. M. Güngör, S. Yıldız, İ. E. Demirci, M. A. Dikbaş, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi konferansı dahilinde "Pamukkale Üniversitesi, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı," bildiri kitapçığındaki "Havza Yönetimi ve Kentsel Atıksu Arıtımının Havza Yönetimine Etkisi", 22 - 24 Eylül 2010, pp.917-932, Denizli, Türkiye.

  F. Diğer yayınlar :

  F1. M. Güngör Kent Bilgi Sisteminin Yerel Yönetimde Kullanımı, İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Bülteni, Sayı 40, Sayfa 22-24, Ocak-Nisan 2004

  F2. M. Güngör, Gökpınar Göleti ve Sağlığımız, İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Bülteni, Sayı 41, 31-33, Mayıs-Eylül 2004

  F3. M. Güngör, Taşkın Zararları ve Denizli Örneği, İnşaat Mühendisleri dası Denizli Şubesi Bülteni, Sayı 42, 39-42, Ekim-Aralık 2004

  F4. M. Güngör, M. Fırat, Denizli Örneği İle Türkiye Taşkınları. Sivil Savunma Dergisi, Yıl 148, Sayı185, 7-10, Haziran-Eylül 2006.

  F5. M. Güngör, Altyapı Projesi, ”Kentsel Hizmetlerde Sağlığı Etkileyen Politikalar”, 6.Yıl Konferansı, Sağlıklı Kentler Birliği,14-16 Ekim 2010, Denizli.

   

  ATIFLAR

   

  Atıf Alan makale

   

  A1. M. Fırat, M. Güngör, 2007. River Flow Estimation using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. Mathematics and Computers in Simulation, 75: (3-4), 87-96.

   

   

  Atıf Yapanlar

   

  1.    Kisi, Ö. 2007. Constructing neural network sediment estimation models using a data-driven algorithm. Mathematics and Computers in Simulation 79 (1), 94-103. doi:10.1016/j.matcom.2007.10.005.

  2.    Adaptive Control And Signal Processing Literature Survey (No. 2). 2007. Int. J. Adapt. Control Signal Process. 21:823–825.

  3.    Firat, M. Güngör, M. 2007. Hydrological Time-Series Modeling using Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System, Hydrological Processes, 2007, 22(13): 2122-2132. DOI: 10.1002/hyp.6812

  4.    Wang, Y.M. Elhag, T.M.S., 2008. An adaptive Neuro-fuzzy inference system next term for bridge risk assessment. Expert Systems with Applications, 34 (4), pp. 3099-3106.

  5.    Tahavvor, A.R., Yaghoubi, M. 2008. Natural cooling of horizontal cylinder using Artificial Neural Network (ANN). International Communications in Heat and Mass Transfer. 35(9): 1196-1203.

  6.    Dubois, D., Prade, H., Sessa, S. 2008. Recent Literature. Fuzzy Sets and Systems, 159:2616 – 2626. 3

  7.    Wang, A.P., Liao, H.Y., Chang, T.H. 2008. Adaptive neuro-fuzzy inference system on downstream water level forecasting. Proceedings - 5th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2008. Volume 3, 2008, Article number 4666296, Pages 503-507.

  8.    Remesan, R., Shamin, M.A., Han, D., Mathew, J. 2008. ANFIS and NNARX based Rainfall-Runoff Modeling. Ieee International Conference On Systems, Man And Cybernetics (Smc), Vols 1-6  Book Series: IEEE International Conference on Systems, Man, And Cybernetics, Conference Proceedings   Pages: 1453-1458.

  9.    Ocampo Duque, W.A. 2008. On the development of decision-making systems based on fuzzy models to assess water quality in rivers. PhD Thesis. Graduate Studies in Chemical and Process Engineering Department of Chemical Engineering Universitat Rovira i Virgili. 160p.

  10. Valeo, C., He, J. 2009. Comparative study of ANNs versus parametric methods in rainfall frequency analysis. Journal of Hydrologic Engineering. Volume 14, Issue 2, 2009, Pages 172-184  

  11. Özger, M. 2009. Comparison of fuzzy inference systems for streamflow prediction. Hydrological Sciences Journal. 54(2): 261-273.

  12. Sarıdemir, M. 2009. Predicting the compressive strength of mortars containing metakaolin by artificial neural networks and fuzzy logic. Advances in Engineering Software. 40(9): 920-927.    

  13. Turan, M.E., Yurdusev, M.A. 2009. River flow estimation from upstream flow records by artificial intelligence methods. Journal of Hydrology. 365(3-4): 71-77.

  14. Pai, T.Y. Wang, T.J. Hsu, S.T. Chang, T.C. Tsai, Y.P., Lin, C.Y. Su, H.C. Yu, L.F. 2009. Using fuzzy inference system to improve neural network for predicting hospital wastewater treatment plant effluent. Computers and Chemical Engineering. 33(7): 1272-1278.

  15. Pai, T.Y. Wang, T.J. Hsu, S.T. Chang, T.C. 2009. Improving neural network prediction of effluent from biological wastewater treatment plant of industrial park using fuzzy learning approach. BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING   32(6): 781-790.

  16. Chidthong, Y., Tanaka, H., Supharatid, S. 2009. Developing a hybrid multi-model for peak flood forecasting. Hydrological Processes. 23(12):1725-1738. DOI: 10.1002/hyp.7307.

  17. Toprak, Z.F., Eris, E., Agiralioglu, N., Cigizoglu, H.K. Yilmaz, L., Aksoy, H., Coskun, H.G., Andic, G., Alganci, U. 2009. Modeling Monthly Mean Flow in a Poorly Gauged Basin by Fuzzy Logic. CLEAN-SOIL AIR WATER. 37(7): 555-564.

  18. Du, F.H., Hao, Z.C. 2009. An ANFIS model of flood forecasting based on environmental and hydrologic variables analysis. Proceedıngs of the Second Internatıonal Conference on Modeling and Simulation (ICMS 2009), (4): 153-158.

  19. Akbarzadeh, A., Taghizadeh Mehrjardi, R., Rouhipour, H., Gorji, M., Refahi, H.G. 2009. Estimating of soil erosion covered wtih rolled erosion control systems using rainfall simulator (neuro-fuzzy and artificial neural network approaches). Journal of Applied Sciences Research 5 (5), pp. 505-514.

  20. Firat, M., Güngör, M. 2010. Monthly Total Sediment Forecasting Using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. Stochastic Environmental Research & Risk Assessment. 24(2): 259-270, DOI : 10.1007/s00477-009-0315-1.

  21. Fernández, N., Jaimes, W., Altamiranda, E. (2010). Neuro-fuzzy modeling for level prediction for the navigation sector on the Magdalena River (Colombia). Journal of Hydroinformatics 12 (1), pp. 36-50.

  22. Yan, H., Zou, Z., Wang, H.,(2010). Adaptive neuro fuzzy inference system for classification of water quality status, Journal of Environmental Sciences, 22(12), pp. 1891-1896

   

  23. Bektaş, S., Ozgan, E. 2010. Adaptive neuro fuzzy inference system for estimating particle diameter of soils in micro structure for varying quantities of sodium hexametaphosphate. Scientific Research and Essays Vol. 5(8), pp. 782–789

   

  24. Pramanik, N., Panda, R. K. 2010. Reply to the Discussion of "Application of neural network and adaptive neuro-fuzzy inference systems for river flow prediction" by O. Kisi. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES. 55(8): 1455–1456

   

  25. Ali R. Tahavvor, Mahmood Yaghoubi (2011). Prediction of frost deposition on a horizontal circular cylinder under natural convection using artificial neural networks Original Research Article International Journal of Refrigeration, Volume 34, Issue 2, March 2011, Pages 560-566

  26. Yetilmezsoy, K., Ozkaya, B., Cakmakci, M. 2011. Artificial Intelligence-Based Prediction Models For Environmental Engineering. NEURAL NETWORK WORLD. 21(3): 193-218.

  27.   Kurtulus, B., Flipo, N., Goblet, P., Vilain, G., Tournebize, J., Tallec, G. 2011. Hydraulic Head Interpolation in an Aquifer Unit Using ANFIS and Ordinary Kriging. COMPUTATIONAL INTELLIGENCE  Book Series: Studies in Computational Intelligence. 343: 265-276.

  28.   Samsudin, R., Saad, P., Shabri, A. 2011. River flow time series using least squares support vector machines. HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES. 15 (6): 1835-1852.

  29.   Oh, H.-J., Pradhan, B. 2011. Application of a neuro-fuzzy model to landslide-susceptibility mapping for shallow landslides in a tropical hilly area. Computers and Geosciences 37 (9), pp. 1264-1276.

  30.   El-Shafie, A., Jaafer, O., Seyed, A. 2011. Adaptive neuro-fuzzy inference system based model for rainfall forecasting in Klang River, Malaysia.
  International Journal of Physical Sciences. 6 (12), pp. 2875-2888.

  31.   Yildirim, E.G., Karahoca, A., Uçar, T. 2011. Dosage planning for diabetes patients using data mining methods. Procedia Computer Science. 3, pp. 1374-1380.

  32.   Oprea, M., Matei, A. 2010. Applying artificial neural networks in environmental prediction systems. Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Automation and Information, ICAI '10 , pp. 110-115.

  33.   Oprea, M., Matei, A. 2010. The neural network-based forecasting in environmental systems  WSEAS Transactions on Systems and Control. 5 (12), pp. 893-901.

  34.   Ismail, S., Samsudin, R., Shabri, A. 2010. River flow Forecasting: A hybrid model of self organizing Maps and Least Square Support Vector Machine 
  Hydrology and Earth System Sciences Discussions. 7 (5), pp. 8179-8212.

  35.   Ali, R.F., Mohammad, M., Abdolmajid, L., Hossein, S. 2010. Comparison of kriging, ANN and ANFIS models for spatial and temporal distribution modeling of groundwater contaminants. Journal of Food, Agriculture and Environment. 8 (3-4), pp. 1146-1155.

  36.   Farahmand, A.R., Manshouri, M., Liaghat, A., Sedghi, H. 2010. Comparison of kriging, ANN and ANFIS models for spatial and temporal distribution modeling of groundwater contaminants. Journal of Food, Agriculture and Environment. 8 (3-4 PART 2), pp. 1146-1155.

  37.   Zhang, H.-B., Jia, Z.-X., Xi, A.-M. 2009 FBIE 2009. Dependability evaluation of numerical control machine based on fuzzy neural networks. 2009 International Conference on Future BioMedical Information Engineering , art. no. 5405821, pp. 453-456

  38.   Yilmaz, A.G., Imteaz, M.A., Jenkins, G. 2011. Catchment flow estimation using Artificial Neural Networks in the mountainous Euphrates Basin. Journal of Hydrology 410 (1-2), pp. 134-140

  39.   Karimi-Googhari, S.H., Lee, T.S. 2011. Applicability of adaptive neuro-fuzzy inference systems in daily reservoir inflow forecasting. International Journal of Soft Computing 6 (3), pp. 75-84.

   

  Atıf Alan makale

   

  A2. M.  Firat, M. Güngör, 2007. Hydrological Time-Series Modeling using Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System, Hydrological Processes, 2007, 22(13): 2122-2132. DOI: 10.1002/hyp.6812

   

   

  Atıf Yapanlar

   

  1. Pulido-Calvo, I., Gutiérrez-Estrada, J.C. 2008. Improved irrigation water demand forecasting using a soft-computing hybrid model. Biosystems Engineering. 2008.09.032.
  2. Erdik, T. 2008. Comment on: "Firat, M and Güngör M. 2008. Hydrological time-series modelling using an adaptive neuro-fuzzy inference system. Hydrological Processes 22(13), 2122-2132. Hydrological Processes. 23 (5): 793-794.
  3. Fırat, M. Güngör, M. 2009. Reply to Comment on: Firat, M and Güngör M. 2008. Hydrological time-series modelling using an adaptive neuro-fuzzy inference system. Hydrological Processes 22(13), 2122-2132”. Hydrological Processes. 23: 795. DOI: 10.1002/hyp.7220.
  4. Özger, M. 2009. Comparison of fuzzy inference systems for streamflow prediction. Hydrological Sciences Journal. 54(2): 261-273.
  5. Turan, M.E., Yurdusev, M.A. 2009. River flow estimation from upstream flow records by artificial intelligence methods. Journal of Hydrology. 365(3-4): 71-77.
  6. Chiang, Y.-M., Chang, F.-J. 2009. Integrating hydrometeorological information for rainfall-runoff modelling by artificial neural networks. Hydrological Processes. 23 (11), pp. 1650-1659.
  7. Ge, Y.-G., Xiong, L.-H., Chen, X.-D., Wu, J. 2009. The effect of standard transformation of data to the data-driven hydrological model. Sichuan Daxue Xuebao (Gongcheng Kexue Ban)/Journal of Sichuan University (Engineering Science Edition) 41 (SUPPL. 2), pp. 66-69
  8. Chidthong, Y., Tanaka, H., Supharatid, S. 2009. Developing a hybrid multi-model for peak flood forecasting. Hydrological Processes. Volume 23 Issue 12, Pages 1725 – 1738.
  9. Wang, WC. 2009. A comparison of performance of several artificial intelligence methods for forecasting monthly discharge time series. Journal of Hydrology.3-4, 294-306.
  10. Rajaee, T., Mirbagheri, S.A.,  Nourani, V., Alikhani, A. 2009. Prediction of daily suspended sediment load using wavelet and neurofuzzy combined model. Int. J. Environ. Sci. Tech., 7 (1), 93-110.
  11. Jothiprakash, V., Magar, R.B., Kalkutki, S. 2009. Rainfall-runoff models using adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) for an intermittent river. International Journal of Artificial Intelligence 3 (9 A), pp. 1-23.
  12. Firat, M., Güngör, M. 2010. Monthly Total Sediment Forecasting Using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. Stochastic Environmental Research & Risk Assessment. 24(2): 259-270, DOI : 10.1007/s00477-009-0315-1.
  13. Fernández, N., Jaimes, W., Altamiranda, E. (2010). Neuro-fuzzy modeling for level prediction for the navigation sector on the Magdalena River (Colombia). Journal of Hydroinformatics 12 (1), pp. 36-50.
  14. Alikhani, A. 2010. Combination of neuro fuzzy and wavelet model usage in river engineering. International Journal Of Energy And Environment. 2(3). 122-134.
  15. Reza, N.M., Hamid, M., Susan, W. 2011. A Statistical Downscaling of Precipitation Using Machine Learning with Optimal Predictor Selection. JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING. 16(8): 650–664.
  16. Fu-Kwun, W., Ku-Kuang, C., Chih-Wei, T. 2011. Using adaptive network-based fuzzy inference system to forecast automobile sales. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS. 38(8): 10587–10593.
  17. Kurtulus, B., Flipo, N., Goblet, P., Vilain, G., Tournebize, J., Tallec, G. 2011. Hydraulic Head Interpolation in an Aquifer Unit Using ANFIS and Ordinary Kriging. COMPUTATIONAL INTELLIGENCE  Book Series: Studies in Computational Intelligence. 343: 265-276.
  18. Altunkaynak, A. 2010 A predictive model for well loss using fuzzy logic approach. HYDROLOGICAL PROCESSES. 24(17): 2400–2404.
  19. Besaw, Lance E., Rizzo Dona, M., Bierman Paul, R., Hackett, W.R. 2010. Advances in ungauged streamflow prediction using artificial neural networks. JOURNAL OF HYDROLOGY. 386(1-4): 27-37.
  20. Jalalkamali, A., Sedghi, H., Manshouri, M. 2011. Monthly groundwater level prediction using ANN and neuro-fuzzy models: A case study on Kerman plain, Iran. Journal of Hydroinformatics 13 (4), pp. 867-876.
  21. Najafi, M.R., Moradkhani, H., Wherry, S.A. 2011. Statistical downscaling of precipitation using machine learning with optimal predictor selection. Journal of Hydrologic Engineering 16 (8), pp. 650-664.
  22. El-Shafie, A., Jaafer, O., Seyed, A. 2011. Adaptive neuro-fuzzy inference system based model for rainfall forecasting in Klang River, Malaysia.
   International Journal of Physical Sciences. 6 (12), pp. 2875-2888.

   

   

  Atıf Alan Eser

   

  A3. M. Fırat ve M. Güngör,  (2009). Generalized Regression Neural Networks and Feed Forward Neural Networks for prediction of scour depth around bridge piers. Advances in Engineering Software 40 (8), pp. 731-737.

   

   

  Atıf Yapan

   

  1.    Kaya, A. 2010. Artificial neural network study of observed pattern of scour depth around bridge piers. Computers and Geotechnics. 37(3), 413–418.

  2.    Pinar, E, Paydas, K. Seckin, G., Akilli, H., Sahin, B., Cobaner, M., Kocaman, S., Atakan Akar, M. (2010). Artificial neural network approaches for prediction of backwater through arched bridge constrictions.Advances in Engineering Software, 41 (4), 627-635.

  3.    Koroglu, S., Sergeant, P., Umurkan, N. (2010). Comparison of analytical, finite element and neural network methods to study magnetic shielding. Simulation Modelling Practice and Theory. 18 (2), 206-216.

  4.    Bilgili, M. 2010. Prediction of soil temperature using regression and artificial neural network models. METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS. 110 (1-2): 59-70.

  5.    Bilgili, M., Sahin, B. 2010. Comparative analysis of regression and artificial neural network models for wind speed prediction. METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS. 109(1-2): 61-72.

  6.    Syarif, J., Detak, Y. P., Ramli, R. 2010. Modeling of Correlation between Heat Treatment and Mechanical Properties of Ti-6Al-4V Alloy Using Feed Forward Back Propagation Neural Network. SIJ INTERNATIONAL. 50(11): 1689-1694.

  7.    Pal, M., Singh, N.K., Tiwari, N. K. 2011. Support vector regression based modeling of pier scour using field data ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. 24 (5): 911–916.

  8.     Bilgili, M., Ozgoren, M. 2011. Daily total global solar radiation modeling from several meteorological data. METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS. 112 (3-4): 125-138.

  9.    Bilgili, M. 2011. The use of artificial neural networks for forecasting the monthly mean soil temperatures in Adana, Turkey. Source: TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY. 35 (1): 83–93.

  10.  Liu, L., Zhuang, Y., Liu, X. 2011. Tax forecasting theory and model based on SVM optimized by PSO. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS. 38(1): 116–120.

  11. Hong,J.H., Goyal,M.K., Chiew,Y.M., Chua,L.H.C. 2012. Predicting time-dependent Pier Scour depth with support vector regression, Journal of Hydrology, Vol. 468-469, pp.241-248

  Atıf Alan Eser

  D2. M. Fırat ve M. Güngör,  (2004) Askı Maddesi Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi, İmo Teknik Dergi, 219: 3267–3282.

  Atıf Yapan

  1.    Çamcı, F. 2006. Yapay sinir ağları kullanarak izostatik kafes sistem Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 91s. 

  2.    Hiçyılmaz, M. 2006. Çerçeve sistemlerde moment dağılımı- atalet momenti ilişkisinin Yapay sinir ağları ile incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 75s. 

  3.    Öcal, O. 2007. Yapay sinir ağları algoritması kullanılarak Akarsu havzalarında yağış-akış-katı madde İlişkisinin belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli, 93s. 

  4.    Fırat, M. Güngör, M. 2007. River Flow Estimation using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. Mathematics and Computers in Simulation, 75: (3-4), 87-96. 

  5.    Firat, M. Güngör, M. 2007. Hydrological Time-Series Modeling using Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System, Hydrological Processes, 2007, DOI: 10.1002/hyp.6812.

  6.    Firat, M. 2008. Comparison of Artificial Intelligence Techniques for river flow forecasting. Hydrology and Earth System Sciences, 12 (1), 123-139 

  7.    Fırat M. ve Güngör,  M., 2009. Generalized Regression Neural Networks and Feed Forward Neural Networks for prediction of scour depth around bridge piers. Advances in Engineering Software 40 (8), pp. 731-737.

   

   

  Seminerler:

   

  1.    M. GÜNGÖR, “Radyo Aktif Kirlenme ve Korunma Çareleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi Seri Konferanslar, Denizli, Mayıs,1987.

  2.    M. GÜNGÖR, Akarsularda Katı Madde Taşınımı”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Erozyonla Mücadele Haftası, Toprak Erozyonu ve Denetimi Etkinlikleri Programı, 21-25 Kasım 1994, Denizli.

  3.    M. GÜNGÖR, “Köprü Ayakları Etrafında Meydana Gelen Oyulma Olayı ve Etkili Parametreler” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Perşembe Seminerleri, Denizli, Nisan 2002,

  4.    M. GÜNGÖR, “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Barajlar (SSB) ve Türkiye deki Uygulamaları”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Perşembe Seminerleri, Denizli, Haziran.2003.

  5.    M. GÜNGÖR, “Denizli İli Taşkınları” 50.Yıl Mimarlık ve Mühendislik Odaları Etkinlikleri, TMMOB İşhanı Kat.1, MMO 7. Yıl Konferans Salonu, Denizli, Ekim 2004.

   

   

  Hakemlikler:

   

  1.    Silindir Savaklar için Savak Katsayıları, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2001.

  2.    Assesment of retention basin volume and outlet capacity in urban storm sewer systems with respect to water quality, PE 1316, Indian Academy of Sciences (SADHANA),  July 2005.

  3.    Çatı Döşemesinde Meydana Gelen Yoğuşma ve Buharlaşma Kütlelerinin Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2005.

  4.    Yapay Sinir Ağları ile Kısa Konsolların Donatı Tayini, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2006

  5.    Modeling of Short Duration Rainfall (SDR) Intensity Equations for Erzurum, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2006.

   

  Katıldığı Bilimsel Toplantı ve seminerler:

   

  1.    Toprak Erozyonu ve Denetimi konulu seminer, 25 Kasım 1994 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenmiştir.

  2.    Computational Fluid Dynamics Using Control Volume Aproach 19 Haziran 1995 ile 23 Haziran 1995 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen kurs.

  3.    Introduction to ArcGIS I and II, İşlem GIS ve Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2004.

  4.    Stratejik Su Yönetimi Sertifika programı, 2008 yılında  Su Vakfı tarafından Watener (Online Su ve Enerji Akademisi) Sistemi üzerinde 2 ay süreli ve online olarak yapılmıştır.

  5.    Doğal Su Afetleri, Taşkınlar ve Hesaplamaları Sertifika programı,  2008 yılında  Su Vakfı tarafından Watener (Online Su ve Enerji Akademisi) Sistemi üzerinde 2 ay süreli ve online olarak yapılmıştır.

  6.    Kent ve Medeniyet Çalışmaları konulu Seminer, İstanbul’da 27-30 kasım 2008 tarihlerinde Marmara ve Boğazları Belediyeleri Birliği tarafından düzenlenmiştir.


  Geri DönGeri Dön     Başa DönBaşa Dön

   
   
  DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Adres  :  TOPRAKLIK MAH. İZMİR BULVARI ( OTOGAR YANI ) NO : 41 PAMUKKALE / DENİZLİ / TÜRKİYE      Telefon  :  ( 258 ) 263 22 11      Faks  :  ( 258 ) 263 22 49
  Email  :  deski@deski.gov.tr