Ana Sayfa GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HK.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HK.

 

İLAN 

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün  02.01.2024  tarihli ve 8348753 sayılı yazısı gereğince 2024 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görev yapan Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak Ek-1, Ek-2'te sınıfı, kadro unvanı ve dereceleri ile sayıları belirtilen memur kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

            Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından   gerçekleştirilecektir.

1- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI:

Süresinde başvurmuş ve atanılacak kadronun aşağıda belirtilen niteliklerini, başvuru tarihinin son günü itibariyle taşımış olmak kaydıyla;

 

GENEL  ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
 2. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışmış olmak.

 

ÖZEL ŞARTLAR:

- Şef kadrosu için;

 1. En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 2. Son müracaat tarihi itibarıyla Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak.

      Görevde yükselme  yazılı sınavında yüz tam puan üzerinden en az altmış puan, sözlü sınavında  yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

2- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI:

Süresinde başvurmuş ve atanılacak kadronun aşağıda belirtilen niteliklerini, başvuru tarihinin       son günü itibariyle taşımış olmak kaydıyla;

 

GENEL  ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

 

ÖZEL ŞARTLAR:

- Mühendis kadrosu için;

 1. Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 2. Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

 

 

Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz tam puan üzerinden en az altmış puan, sözlü sınavında

yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 

5- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

 

 1. Sınav açılacak kadrolar için sınava katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ve ekinde istenilen belgeler ile birlikte bağlı oldukları birimlerine başvurmaları gerekir. Başvurular 31.01.2024 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. 31.01.2024 tarihinden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Başvuru dilekçelerindeki bilgilerin ve eki belgelerin doğruluğu birim amirlerince kontrol edilip kayıt edildikten sonra dilekçe ve eki belgeler, üst yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren 01.02.2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
 3. İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.
 4. Birim amirleri tüm başvuruları göndermek zorundadır.
 5. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilecektir.
 6. Aday memurlar ve görevden uzaklaştırılmış bulunan personel başvuruda bulunamaz.

 

 Aranan şartları taşıyarak yazılı sınava girmeye hak kazananlar 15 Şubat 2024 tarihine kadar

Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.deski.gov.tr )  ilan edilecektir.

 

 

 

6- YAZILI SINAV:

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından   gerçekleştirilecektir. Anadolu Üniversitesine kayıtlar 12-23.08.2024 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylar, sınav başvurularını Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sistemi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır.

Anadolu Üniversitesi tarafından verilen sınava hazırlık, sınavın gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi hizmeti karşılığında her aday, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi TR 780001001900960990795001 IBAN hesabına KDV dâhil 1.000 (bin) TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında Anadolu Üniversitesi'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Sınav, 29 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum halinde 7 il (Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon) merkezinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her aday 3 (üç) testten sorumlu olacak, test başına 20 soru sorulacak ve 30 dakika sınav süresi verilecektir. Adaylar sınava girebilmek için Sınava Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi bu amaçla kullanılabilir.) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (T.C. kimlik numarasız sürücü belgesi, diğer mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerinde yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

            Konu ile ilgili detaylı bilgiler ekte yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 02.01.2024 tarih ve 8348753 sayılı yazısında bulunmaktadır.

 

7- YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI:

 

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az altmış puan alınması zorunludur.

Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan edilir. Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itiraz, yetkili kılınan kurum tarafından özel mevzuatı çerçevesinde karara bağlanır ve ilgililere bildirilir.

 

      Yazılı sınav sonuçlarının Genel Müdürlüğümüze intikalinden sonra Genel Müdürlüğümüzün

www.deski.gov.tr. internet sitesinde  de ilan edilecektir.

           

8- YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN SÖZLÜ SINAVA ALINMASI:

 1. Sözlü sınav Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.
 2. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
 3. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 

Başarı puanı, görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınav puanlarının

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Genel Müdürlüğümüzün www.deski.gov.tr internet sitesinde ilan edilir.

            GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİRECEK PERSONELİMİZE İLANEN DUYURULUR.

 

EKLER:

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün   yazısı  ( 4 Sayfa)

2- 2024 Yılı Sınav Takvimi (1 Sayfa)

3 - Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Konuları (20 Sayfa)

4 - Sağlık Durumu / Engelli Bilgisi (1 Sayfa)

5- Görevde Yükselme Başvuru Dilekçesi

6- Unvan Değişikliği Başvuru Dilekçesi

7- Atama Yapılacak Boş Memur Kadrolarını Gösterir Liste Ek-1 (Görevde Yükselme)

8- Atama Yapılacak Boş Memur Kadrolarını Gösterir Liste Ek-2 (Unvan Değişikliği)

9-Unvan Değişikliği Sınavı Aday Bildirim Listesi

10-Görevde Yükselme Sınavı Aday Bildirim Listesi

       
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr