Ana Sayfa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DESKİ)
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (6698 Sayılı Kanun) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili 6698 Sayılı Kanun’un 11 inci Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu’ na (DESKİ) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin DESKİ Genel Müdürlüğü’ne yapılacak başvuruların, 6698 Sayılı Kanun’un 13 üncü Maddesinin 1 inci Fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle DESKİ Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında DESKİ Genel Müdürlüğü’ne yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 inci Maddesi’nin 2 nci fıkrası uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri, iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

Taleplerinize sağlıklı bir şekilde cevap verilebilmesi için talebinizin içeriğinin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak DESKİ Genel Müdürlüğü’ne aşağıdaki yollarla, başvuru yapılması gerekmektedir.

Yazılı Başvurular:

DESKİ Genel Müdürlüğü’ne yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir kopyasının, DESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü’ne şahsen veya 6698 Sayılı Kanun’un 11 inci Maddesi’nde belirtilen haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekâleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla “Topraklık Mah. İzmir Bulvarı, No: 41/A, 20150, Pamukkale/Denizli” adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir.

Elektronik Başvurular:

DESKİ Genel Müdürlüğü’ne yapılacak elektronik başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu”nun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, “Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Genel Müdürlüğü’nün Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “deski@hs01.kep.tr” adresine gönderilmesi suretiyle, Başvuruda bulunan ilgili kişiye ait ve bu ilgili kişi tarafından DESKİ Genel Müdürlüğü’ne daha önce bildirilen ve DESKİ Genel Müdürlüğü sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle, Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin DESKİ Genel Müdürlüğü’ne ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır.

DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7 nci Maddesi uyarınca, on sayfaya kadar ücret alınmayacak; on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu İndirmek İçin Tıklayınız